نتيجه ها 

1. 3. آيا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟
پاسخ فرم
No Responses 100% 1  آمار
      1  آمار  
2. در کدام قسمت نياز به آموزش دارييد؟
پاسخ فرم
ماشين آلات 27% 3  آمار
امور دام 18% 2  آمار
باغباني 18% 2  آمار
حفظ نباتات 18% 2  آمار
زراعت 18% 2  آمار
      11  آمار  

     

 چاپ - نمايش EXCEL بستن