نتيجه ها 

1. 3. آيا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟
پاسخ فرم
No Responses 100% 1  آمار
      1  آمار  
2. در کدام قسمت نياز به آموزش دارييد؟
پاسخ فرم
باغباني 23% 3  آمار
زراعت 23% 3  آمار
ماشين آلات 23% 3  آمار
امور دام 15% 2  آمار
حفظ نباتات 15% 2  آمار
      13  آمار  

     

 چاپ - نمايش EXCEL بستن