دوشنبه 29 مهر ماه 1398  
  ورود |عضويت
  فرصت های شغلی

بسمه تعالي

معرفي فرصتهاي شغلي در بخش كشاورزي

شهرستان فریدن استان اصفهان

 

 

مقدمه :

بي شك بخش كشاورزي يكي از اصلي ترين اركان اقتصاد ملي ايران در تامين و امنيت غذايي، خودكفايي درتوليد محصولات اساسي، توسعه ي صادرات محصولات كشاورزي و حفاظت از منابع طبيعي است و براي ارتقا ء جايگاه اين بخش ، نهادينه كردن كارآفريني مي تواند پايداري رشد كشور را رقم بزند .

از آنجاييكه بحث بيكاري و نياز به توسعه اشتغال يكي از دغدغه هاي اصلي همه ارگانهاي نظام بخصوص مقام معظم رهبري و نيز دولت جمهوري اسلامي است موجب گرديده تا تمام ي ارگانها و نهادها به نحوي در اين مقوله فعال شوند.

مديريت جهادكشاورزي شهرستان نایین قصد دارد تا با معرفي فرصتهاي شغلي و حمايت از كسب و كار وتوسعه كارآفريني در مسير ايجاد اشتغال پايدار در بخش كشاورزي شهرستان گامهاي موثري بردارد .

 

 

 

فرآيند كارآفريني و اشتغالزايي :

1.        بررسي و مطالعه كافي پيرامون ظرفيتها و زمينه هاي كارآفريني و اشتغالزايي در بخش كشاورزي شهرستاننایین

2.        نيازسنجي و آگاهي از نيازهاي فعلي و كنوني شهرستان

3.        امكان سنجي و بررسي وجود شرايط فعلي و كنوني بخش كشاورزي شهرستان

4.        شناسايي و هدف گذاري در زمينه ها يي نظير تخصص و مهارتهاي فردي و گروهي ، موضوع كار و سرمايه گذاري ممكن ، محدوده زماني و مكاني كار و امكان بازدهي زودهنگام و يا ديرهنگام آن ، منابع و امكانات موجود وقابل دسترس و وضعيت و تواناييهاي موجود در بخش .

 

 

 

معرفي فرصتهاي شغلي در بخش كشاورزي :

1.        فرصتهاي شغلي براي فارغ التحصيلان رشته هاي كشاورزي

2.        فرصتهاي شغلي در بخش گياهان

3.        فرصتهاي شغلي در بخش دام ، طيور و آبزيان

4.        فرصتهاي شغلي در بخش صنايع تبديلي و غذايي

5.        فرصتهاي شغلي در بخش مشاغل خانگي

6.        فرصتهاي شغلي در بخش آب و خاك

 

 

 

 

1فرصتهاي شغلي براي فارغ التحصيلان رشته هاي كشاورزي

1.        تاسيس شركتهاي خدمات فني مشاوره اي

2.        تاسيس كلينيكهاي گياهپزشكي

3.        فروشندگي سموم دفع آفات نباتي

4.        مهندسين ناظر مزارع

5.        تاسيس آزمايشگاه هاي تشخيص آفات و بيماريهاي گياهي

 

توجه : در جهت اجراي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري برخي از امور دولتي به بخش خصوصي ) طي ابلاغيه وزارت جهاد كشاورزي به شماره 27954 مورخ  7/8/1386 )تشريفات اجرايي صدور پروانه هاي تاسيس و بهره برداري آزمايشگاههاي تشخيص آفات و بيماريهاي گياهي ، فروشنده سموم دفع آفات نباتي ، شركتهاي دفع آفات ، واحدهاي توليد عوامل كنترل بيولوِيك آفات ر ا به سازمان نظام مهندسي و منابع طبيعي كشور واگذار شده است.

 

1-1 شرايط عمومي متقاضيان دريافت مجوز تاسيس و بهره برداري

-1 ارائه پيشنهاد كتبي به سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان

-2 تابعيت جمهوري اسلامي ايران و تدين به يكي از اديان رسمي كشور

-3 داشتن كارت پايان خدمت براي آقايان

-4 داشتن نيروي انساني متخصص لازم براي انجام امور كارشناسي و ارائه خدمات فني مرتبط )تائيد نيروي انساني متخصص توسط سازمان نظام مهندسي استان(

-5 ارائه يك برنامه كسب و كار براي راه اندازي و توسعه شركت ، موسسه يا واحد

-6 داشتن عضويت در سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي

-7 شركت در دوره آموزشي و توجيهي مورد نياز حسب نظر سازمان نظام مهندسي كشاورزي

-8 مستخدم نبودن هيچكدام از اعضاي هيات مديره و مديرعامل در سازمانهاي دولتي به صورت رسمي يا پيماني

-9 داشتن حداقل امكانات مورد نياز

 

2  فرصتهاي شغلي در بخش گياهان

1.        تاسيس گلخانه مدرن و صنعتي براي توليد محصولات گلخانه اي

2.        تاسيس واحد پرورش قارچهاي خوراكي

3.        پرورش گياهان دارويي

4.        ايجاد مزارع زعفران

5.        احداث و توسعه باغات

6.        توليد و تهيه كود غني شده ورمي كمپوست

7.        توليد بذر محصولات

8.        تهيه كمپوست از بقاياي گياهي و دامي

 

2-1 شرايط و مدارك براي صدور پروانه تاسيس و بهره برداري از گلخانه هاي مدرن و صنعتي

١- درخواست كتبي متقاضي و مراجعه به شركت خدمات مشاوره اي محدوده فعاليت

-2 اصل فرم خلاصه طرح احداث گلخانه كه به دقت و كامل با توجه به راهنماي تكميل فرم طرح گلخانه، كامل امضاء شده و به تأييد كارشناس باغباني شهرستان رسيده باشد.

-3 تصوير مدارك مالكيت زمين كه بايد يكي از موارد زير باشد :

** تصوير سند رسمي كه بنام متقاضي باشد و يا قولنامه محضري و يا عادي كه در قولنامه عادي مي بايستي مساحت زمين به صورت مترمربع مشخص شده باشد و امضاي خريدار و فروشنده در ذيل آن درج و نهايتاً توسط شوراي اسلامي محل مهر و امضاء و تأييد گردد.

** اجاره نامه حتي الامكان بصورت محضري باشد و در اجاره نامه عادي مي بايستي مشخصات كامل مستأجر و مؤجر ذكر و مساحت زمين به متر مربع مشخص و حداقل زمان اجاره مي بايستي 5 سال تمام باشد و در ذيل آن امضاي مستأجر و مؤجر درج و شوراي اسلامي محل نيز آن را با مهر و امض اء تأييد نمايد . ضمناً تصوير سند و يا قولنامه مالك جر وجود ندارد. زمين بايد پيوست اجاره نامه باشد و در زمينهاي اجاره اي امكان هيچگونه ساخت و سازي توسط مستاجر وجود ندارد.

*تذكر: زمينهاي اجاره اي بايد حتي الامكان داراي سند رسمي باشد.

-4 تصوير مدارك مربوط به نحوه تأمين آب مورد نياز طرح كه بايد يكي از موارد زير باشد :

** چاه : تصوير پروانه بهره برداري چاه كه توسط كارشناس شهرستان تأييد و ميزان حق آبه بصورت گردش ساعت در روز در آن به همراه مشخصات كامل متقاضي در ذيل آن درج و به تأييد شوراي اسلامي محل رسيده باشد چنانچه پروانه بنام خود متقاضي باشد لزومي به تأييد شوراي اسلامي محل نمي باشد

تذكر : اعتبار پروانه چاه به روز باشد. شوراي اسلامي محل رسيده باشد.

** كانال يا رودخانه : ارائه مدرك اجازه برداشت آب از كانال يا رودخانه از مراجع ذيربط .

تذكر : در مورد زمينهاي اجاره اي ميزان حق آبه نيز يا در اجاره نامه زمين و يا بصورت گواهي معتبر و مجزا ارائه و مدت آن با مدت اجاره زمين برابر باشد و مدرك مالكيت مؤجر نيز ارائه گردد.

-5 نتيجه آزمون آب و خاك از آزمايشگاههاي تحت مجوز سازمان جهد كشاورزي.

-6 نقشه زمين و سازه گلخانه كه توسط كارشناس مربوطه تهيه مي گردد.

-7 كپي مدارك تحصيلي كارشناس ناظر گلخانه با تأييد سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و براي افرادي كه مالك گلخانه، خود كارشناس كشاورزي است ارائه مدرك تحصيلي خود كارشناس كه به تأييد سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي رسيده باشدارائه گردد.

-8 تصوير شناسنامه متقاضي و يك قطعه عكس براي افراد حقيقي يا تصوير مدارك ثبت شركت و آگهي تأسيس براي افراد حقوقي

-9 اصل گزارش بازديد و اظهار نظر پيرامون اراضي مورد تقاضا (موضوع تبصره 4 الحاقي اصلاحيه قانون حفظ كاربري اراضي)كه توسط مديريت جهادكشاورزي شه رستان مربوطه تكميل و امضاء شده باشد و كروكي دقيق محل با ابعاد مشخص و حدود اربعه با قيد فاصله با جاده اصلي و فرعي و تأسيسات مجاور بانضمام نقشه 1:25000 كه موقعيت زمين مورد نظر در آن جانمايي شده باشد و به تأييد كارشناس مديريت جهادكشاورزي شهرستان ذيربط رسيده باشد.

-10 تعهدنامه محضري مبني بر حفظ كاربري اراضي و رعايت اصول و ضوابط احداث گلخانه

-11اصل فرم بازديد محل احداث گلخانه )جهت صدور پروانه تأسيس ( كه در حين بازديد كارشناس شهرستان از محل اجراي طرح تكميل شده باشد.

 

 

نحوه صدور پروانه تأسيس گلخانه:

افرادي كه متقاضي صدور پروانه تأسيس گلخانه مي باشند بايد مدارك ذيل را به مديريت جهادكشاورزي شهرستاني كه زمين مورد نظر در محدوده آن قرار دارد ارائه نمايند.

-1 سند مالكيت اعم از رسمي, قولنامه اي و يا اجاره نامه 6 ساله )قولنامه ها و اجاره نامه ها بايد به تأييد يك ارگان رسمي مثل شوراي محل, جهادكشاورزي و………رسيده باشد( .

-2 پروانه بهره برداري از چاه و يا مدارك رسمي كه نشان دهنده آب از قنات, چشمه, رودخانه, كانال براي زمين ارئه شده باشد.

-3 نتيجه آزمايش آب مورد استفاده در گلخانه از يكي از آزمايشگاههاي سطح استان

-4 گلخانه هاي سبزي و صيفي كه سطح آنها بيش از 5000 مترمربع و گلخانه هاي گل و گياه زينتي كه سطح آنها بالاتر از 2500 مترمربع باشد همكاري يك نفر كارشناس كشاورزي الزامي است كه مدارك كارشناسي بايد ارائه گردد.

-5 مدارك تحويلي به مديريت جهادكشاورزي شهرستان براي طرح در كميته فني گلخانه ها به مديريت باغباني استان ارسال كه در صورت كامل بودن مدارك پروانه تأسيس صادر خواهد شد

 

 

 

2-2  شرايط و مدارك براي صدور پروانه تاسيس واحد توليد و پرورش قارچهاي خوراكي

1.        ابتدا به شركت خدمات مشاوره اي محل فعاليت خود مراجعه نماييد

2.        پس از اخذ پروانه تاسيس جهت برخورداري از تسهيلات بانكي به واحد باغباني جهادكشاورزي شهرستان مراجعه نماييد .

شرايط و توضيحات : با توجه به اينكه عرصه توليد محصول قارچ خوراكي با ساخت و ساز ابنيه فراهم آمده و عملا زمين موصوف از كاربري كشاورزي خارج مي شود طبق دستورالعمل نظام گلخانه ها و قارچ كشور احداث واحدهاي قارچ با ظرفيت 200 تن در سال و با نياز به 6 هزار مترمربع زمين و آب كافي ) اراضي مرغوب زراعي مورد موافقت نمي باشد ( مورد پذيرش خواهد بود .

2-3شرايط و مدارك براي صدور مجوز احداث و توسعه باغات

1.        مراجعه متقاضي به واحد باغباني مديريت جهادكشاورزي شهرستان

2.        ارائه توصيه هاي فني و مشاوره اي با توجه به شرايط آب و خاك و اقليم

3.        ارائه مدارك مالكيت آب و زمين و كيفيت آب آبياري

4.        تنظيم فرم درخواست تسهيلات

2-4 شرايط و مدارك براي احداث مزارع پرورش گياهان دارويي و زعفران

1. مراجعه متقاضي به واحد باغباني مديريت جهادكشاورزي شهرستان

2. ارائه توصيه هاي فني و مشاوره اي با توجه به شرايط آب و خاك و اقليم

3. ارائه مدارك مالكيت آب و زمين و كيفيت آب آبياري

4. تنظيم فرم درخواست تسهيلات

 

 

3 فرصتهاي شغلي در بخش دام ، طيور و آبزيان

1.        تاسيس واحدهاي صنعتي پرورش دام سبك و سنگين

2.        تاسيس واحدهاي صنعتي مرغ تخم گذار

3.        تاسيس واحدهاي صنعتي پرورش كبك ، بوقلمون ، شترمرغ ، بلدرچين

4.        توليد جوجه هاي بومي يكروزه

5.        پرورش مرغ بومي

6.        پرورش زنبورعسل

7.        پرورش ماهيان زينتي

3-1 شرايط و مدارك براي صدور پروانه تاسيس طرح هاي دام و طيور

1-مراجعه متقاضي به نزديكترين شركت خدمات فني و مشاوره اي واقع در محل احداث دامداري يا مرغداري و تنظيم درخواست با امضاي متقاضي

-2 بازديد كارشناس شركت از محل مورد نظر و تهبه كروكي

-3 تهيه چكيده طرح

-4 اخذ مدارك مورد نياز شامل : تصاوير شناسنامه - كارت ملي - مدرك تحصيلي - پايان خدمت و معرفينامه ازامور

4 - پوشه فنردار - مدارك مالكيت زمين و آب محل * ايثارگران جهت متقاضيان واجد شرايط - دوقطعه عكس 3

تاسيسات - مدارك مالكيت زمين و آب زر اعي (در صورت نياز طرح )- اخذ حق تمبر به مبلغ يكصد هزار ريال درادارات امور مالياتي شهرستان ) بعد از گرفتن تمام استعلامها و تكميل بودن پرونده (

-5 در صورت تقاضاي اراضي ملي و واجد شرايط بودن متقاضي به اداره امور اراضي شهرستان معرفي ميگردد .واجدين شرايط و اگذاري اراضي ملي شامل اين اشخاص است : فارغ التحصيلان رشته هاي علوم كشاورزي و دامپزشكي -فرزندان شاهد و فرزندان جانباز بالاي 70 درصد - جابجايي واحدهاي دامداري داراي معضل محيط زيستجابجايي واحدهاي مرغداري داراي پروانه بهره برداري يا كارت شناسايي بدلايل معض لات زيست محيطي - طرحهاي خاص ومورد نياز استان از جمله مرغ مادر و مرغ اجداد.

-6 تهبه و تنظيم استعلامات از ادارات مديريت جهادكشاورزي شهرستان - شبكه دامپزشكي شهرستان - اداره امور آب شهرستان - اداره محيط زيست شهرستان - اداره منابع طبيعي شهرستان - شهرداري

-7 اخذ تعهدات محضري مورد نياز

-8 تكميل پرونده

-9 معرفي متقاضي به انضمام پرونده تكميل شده به سازمان نظام مهندسي جهت بررسي

-10 در صورت تاييد ، معرفي متقاضي به شركت يا افراد واجد شرايط عضو نظام مهندسي جهت تهيه پلان معماري و طرح توجيهي فني و اقتصادي

-11 پس از بررسي و تاييد نظام مهندسي ارجاع به معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي جهت بررسي نهايي و طرح در كميسيون و صدور پروانه تاسيس .

 

 

3-2  شرايط صدور پروانه مجوزهاي آبزي پروري

1.        مراجعه متقاضي جهت ارائه درخواست و تكميل پرونده به شركت خدمات مشاوره اي محل اجراي طرح

2.        ارسال پرونده به سازمان نظام مهندسي جهت بررسي

3.        درصورت تاييد پرونده ، معرفي متقاضي به شركت يا افراد واجد شرايط عضو سازمان نظام مهندسي u1580 جهت تهيه نقشه هاي اجرايي و چكيده طرح

4.        ارسال پرونده به سازمان نظام مهندسي جهت بررسي و تاييد و نهايتا صدور پروانه مجوز آبزي پروري.

 

4 فرصتهاي شغلي در بخش صنايع تبديلي و غذايي

1.        تاسيس و راه اندازي صنايع تبديلي محصولات كشاورزي و غذايي

2.        تاسيس و راه اندازي صنايع بسته بندي محصولات كشاورزي و غذايي

3.        نوسازي و بهسازي واحدهاي شاليكوبي

4.        تاسيس سردخانه هاي ميوه و مواد غذايي

5.        توليد و بسته بندي انواع گياهان دارويي

6.        درجه بندي و بسته بندي محصولات گلخانه اي

7.        فرآوري انواع ميوه جات ، سبزيجات (انجماد ، خشك كردن ، كنسرو)

 

 

4-1 شرايط صدور پروانه تاسيس كارخانجات تبديلي و بسته بندي محصولات كشاورزي و غذايي

1.        مراجعه متقاضي به شركت خدمات مشاوره اي محل اجراي طرح جهت ارائه درخواست و تكميل پرونده

2.        ارسال پرونده به سازمان نظام مهندسي جهت تاييد

3.        پرونده تاييد شده از سوي نظام مهندسي به اداره پروانه تاسيس سازمان جهادكشاورزي استان ارسال مي گرددكه پس از تاييد نهايي ، پروانه تاسيس براي متقاضي صادر خواهد شد .

 

5 فرصتهاي شغلي در بخش مشاغل خانگي

1.        توليد ترشيجات وانواع مربا ، سركه و نان خانگي

2.        تهيه ، توليد و بسته بندي انواع ميوه جات خشك شده

3.        تهيه ، توليد و بسته بندي انواع سبزيجات خشك شده

4.        تهيه ، توليد و بسته بندي انواع سبزيجات آماده طبخ

5.        تهيه ، توليد و بسته بندي انواع آجيل

6.        پرورش خانگي انواع قارچ خوراكي

7.        پرورش مرغهاي بومي

8.        پرورش سنتي دام هاي سبك و سنگين

9.        كشت و توليد خانگي زعفران ، سير و ديگر محصولات

 

 

 

5-1 شرايط و مدارك براي صدور پروانه فعاليت مشاغل خانگي

١- ثبت نام در سامانه مشاغل خانگي به آدرس www.mashaghelkhanegi.ir  و دريافت كد رهگيري.

-2 مراجعه به واحد طرح و برنامه مديريت جهادكشاورزي شهرستان مباركه و ارائه درخواست ايجاد مشاغل خانگي همراه با ارائه كد رهگيري .

-3 تكميل فرم مربوطه

-4 استعلام از ادارات 5 گانه ي : اداره تعاون كار و رفاه اجتماعيكميته امداد امام خميني (ره) صندوق مهر

حضرت امام رضا(ع)سازمان بيمه تامين اجتماعياداره بيمه سلامت

-5 گذراندن دوره آموزشي و ارائه گواهي مهارت براي رشته هايي كه نياز به آموزش مهارتي دارد .

-6 اخذ تمبر يكصد هزار ريالي از اداره امور اقتصاد و دارايي

-7 اخذ مجوز و تاييديه شبكه بهداشت و درمان فقط براي رشته هايي كه نياز به تاييد شبكه بهداشت ودرمان دارد.

-8 ارائه كليه مدارك به مديريت جهادكشاورزي شهرستان شامل : كپي صفحه اول و دوم شناسنامه متقاضي كپي كارت ملي_ كپي پايان خدمت براي افر اد ذكور_يك عدد پوشه فنردار _مدارک مالكيت محل اجراي طرحدوقطعه عكس3*4

-9 نهايتا پس از طي مراحل فوق ، پروانه فعاليت مشاغل خانگي با امضا مديريت جهادكشاورزي شهرستان و اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي صادر مي گردد .

 

 

 

6  فرصتهاي شغلي در بخش آب و خاك

1.        ارائه خدمات مطالعه، طراحي و نظارت بر طرحهاي زير بخش آب و خاك و امور زيربنايي بصورت پيمانكاري

2.        اجراي طرحهاي امور زيربنايي از قبيل مرمت قنوات ، احداث كانال ، لوله گذاري ، آبياري تحت فشار و ...بصورت پيمانكاري

6-1 شرايط و مدارك براي احداث و بهسازي كانال هاي آبياري

1.        اخذ درخواست كتبي متقاضيبررسي اوليه و ارسال به مديريت جهاد كشاورزي شهرستان

2.        بازديد محلي و تهيه پيش طرح در شهرستانارسال به مديريت آب و خاك

3.        بررسي پيش طرح هاي ارسالي از شهرستانهادرخواست تامين اعتبار جهت مطالعه و طراحي

4.        انجام مطالعهتهيه طرح و برآورددرخواست تامين اعتبار جهت اجراء

5.        پيگيري تامين اعتبار و مبادله و موافقتنامه - ابلاغ موافقتنامه به مديريت آب و خاك

6.        اخذ تخصيص و ابلاغ به مديريت آب و خاك

7.        ابلاغ پرو ژه مصوب به شهرستاندرخواست حواله اعتبار به شهرستانهمكاري با شهرستان در انتخاب پيمانكارانتخاب مشاور جهت نظارتنظارت بر كار پيمانكار و مشاورارسال گزارش به مديريت طرح و برنامه

8.        انتخاب پيمانكار و نظارت بر كار پيمانكار و مشاوراخذ گزارش ناظر پرو ژهبررسيارسال به مديريت آب و خاك

9.        تاييد پرداخت صورت وضعيت پيمانكار-تكميل فرم صورتجلسه تحويل موقت طرح

10.     تكميل فرم صورتجلسه قطعي طرح

 

6-2 شرايط و مدارك براي اجراي طرحهاي آبياري تحت فشار

1.        ارائه درخواست اجراي طرح آبياري تحت فشار ( يا قطره اي )توسط متقاضي و شركاء به مديريت جهادكشاورزي شهرستان

2.        انجام استعلام مالكيت اراضي تحت تصرف از اداره هاي منابع طبيعي ، مسكن و شهرسازي ، امور اراضي

3.        معرفي به آزمايشگاه جهت انجام آزمايش آب و خاك

4.        تحويل جواب آزمايش به مديريت جهادكشاورزي شهرستان

5.        در صورت تاييد توسط مسئول آب و خاك مديريت جهادكشاورزي شهرستان ، ارائه مدارك مورد نياز

(شامل : تصاوير صفحه ها ي شناسنامه ، كارت ملي ، پروانه بهره برداري چاه يا منابع آبي ديگر ، سند مالكيت (هت معرفي به يكي از شركتهاي مهندسين مشاور داراي مجوز طراحي طرحهاي آبياري تحت فشار جهت طراحي و صدور دفترچه طراحي

6.        ارسال دفترچه ي طرح به همراه معرفينامه به مديريت آب و خاك سازمان جهادكشاورزي استان

7.        پس از تاييد طرح از سوي مديريت آب و خاك سازمان ، ارسال دفترچه طرح به سرپرستي بانك كشاورزي استان

8.        پس از تاييد بانك كشاورزي استان ، ارسال پرونده به بانك كشاورزي شعبه مركزي شهرستان

9.        مراجعه متقاضي به بانك عامل و تشكيل پرونده

10.     عقد قرارداد با يكي از شركتهاي مجري

 لازم به توضيح است كه مبالغ فاكتور لوازم و دستمزد اجرا با تاييد دستگاه نظارت و مشاور طرح و مكاتبه مديريت جهادكشاورزي شهرستان با بانك عامل قابل پرداخت خواهد بود .

 

نظرسنجي
نظر خود را در مورد سایت فریدن اعلام نمایید

 

تعداد جوابها : 45

عالی : 84%
خوب : 9%
متوسط : 4%
ضعیف : 2%

  ارسال  
كاربران بر خط
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 65
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 65

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 1687899
Visitors بازديد هاي امروز: 632
Visitors بازديد هاي ديروز: 1315

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1398/07/29 پرتال مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فریدن
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا